Rychlé vyhledávání
Realitní zpravodaj

Vláda zahájila program dostupného bydlení

Vláda zahájila program dostupného bydlení
12.6.2024 - Krátce po vzniku regionálních center SFPI pro podporu investic do nájemního bydlení následují další vládní kroky na podporu bydlení. 27. května 2024 zahájila vláda program dostupného..

Chcete větší byt? Vhodné řešení může nabídnout nevyužívaná půda

Chcete větší byt? Vhodné řešení může nabídnout nevyužívaná půda
10.6.2024 - V mnoha činžovních domech jsou ještě nevyužité půdy, které lze přestavět na byty. Nebo je spojit s bytem stávajícím. Postup při spojení se stávajícím bytem je trochu jiný, než postup při..

Jakým způsobem řešit cohousingové bydlení

Jakým způsobem řešit cohousingové bydlení
6.6.2024 - O cohousingu jsme již několikrát psali. A i když bude zřejmě vždy pouze doplňkovým segmentem bydlení, je třeba také vědět, jak jej právně ošetřit. Jedná se totiž ve většině případů o..
Vyberte si z naší nabídky
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Svět nemovitostí, s.r.o. » O nás » GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 17.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce a jeho kontaktní údaje 

Svět nemovitostí s.r.o., IČO: 06 550 738, se sídlem Brigádnická 297/1a, Brno – Mokrá Hora, 621 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 102750, zastoupená jednatelkou společnosti Mgr. Petrou Vašutovou

Kontaktní údaje: Mgr. Petra Vašutová, email: [email protected]

2. Druhy a kategorie osobních údajů ve vztahu k poskytovaným službám 

− identifikační údaje 

– titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo 

− adresní údaje - adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, 

− bankovní údaje – číslo bankovního účtu, 

− kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, 

− podpis, 

− IČO, DIČ (u podnikající FO)

 − další nezbytné údaje pro plnění smlouvy (např. specifikace nemovitosti)

3. Právní základ a účel zpracování 

1. Plnění zákonných povinností Správce 

- účel je dán právními předpisy, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje, a to zejména zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 568/1992, o daních z příjmů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

2. Plnění smluvních povinností plynoucích ze smluvního vztahu – poskytování realitních služeb: 

- vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění. 

3. Oprávněný zájem: 

- za účelem ochrany majetkových zájmů Správce, případně zájmů klientů Správce, 

- za účelem případného vymáhání právních nároků Správce. 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Příjemci osobních údajů jsou zejména: 

- orgány státní správy, 

- katastrální úřad, 

- zpracovatelé správce - realitní makléři, 

- finanční makléři a finanční instituce, 

- IT podpora (serverové, webové, cloudové nebo IT služby) 

- poskytovatel právních služeb, 

- poskytovatel účetních a daňových služeb, 

- poskytovatelé dalších služeb, jejichž plnění zajišťuje Správce z pokynu Subjektu údajů. 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. 

5. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje zpracovávané pro plnění právní povinnosti Správce jsou uloženy po dobu stanovenou právním předpisem, který zpracování osobního údaje Správci ukládá, když dle aktuálně platných právních předpisů je např. Správce povinen údaje evidovat a uchovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zákonem stanovené účetní doklady, knihy a další po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), dále pak např. lhůty dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví. 

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smluvní povinnosti jsou uloženy po dobu platnosti a účinnosti příslušné smlouvy. 

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany práv Správce a vymáhání nároků Správce budou zpracovávány po dobu zákonem stanovené promlčecí lhůty pro uplatnění příslušných nároků Správce, příp. ochrany práv Správce. 

6. Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů 

6.1. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů 

K Vaší žádosti Vám bude sděleno, jaké konkrétní osobní údaje o Vás zpracováváme, pro jaký účel a z jakého právního důvodu. Na Vaši žádost budete rovněž informování o tom, kterým příjemcům jsou Vaše osobní údaje předávány, zejména budete upozorněni na předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

6.2. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracovává správce 

Pokud Správci předáte žádost o provedení opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů, je povinností Správce provést opravu zpracovávaných osobních údajů; o provedení opravy budete informováni. 

Dojde-li k provedení opravy Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje jsou předávány dalším příjemcům, budou i tito další příjemci informováni o provedení opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů. 

6.3 Máte právo na omezení zpracování v následujících případech 

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (vizte níže), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Pokud bylo zpracování omezeno dle shora uvedeného, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 

6.4. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů 

Vznesete-li námitku zpracování Vašich osobních údajů, pak Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, budete o tom informováni, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů budeme pokračovat. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, budete o tom informováni, zpracování ukončíme a provedeme výmaz Vašich osobních údajů. 

6.5. Máte právo na výmaz osobních údajů 

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

c) vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR (údaje zpracované pro účely přímého marketingu); 

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje, je Správce povinen smazat osobní údaje s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, jejichž výmaz jste vyžádali, o vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci. 

6.6. Právo na přenositelnost osobních údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně. 

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

Upozorňujeme, že výkonem práva na přenositelnost nesmí být dotčena práva jiných osob. 

6.7. Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu 

Proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i proti způsobu vyřízení Vašich žádostí dle GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

Webové stránky www.uoou.cz 

Nebudete-li spokojeni s vyřešením Vaší stížnosti u dozorového úřadu, máte právo na soudní přezkum jeho rozhodnutí. 

6.8. Svá práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, písemně na adrese sídla Správce uvedenou v záhlaví této Informace, případně prostřednictvím emailu: [email protected]

Mgr. Petra Vašutová 

jednatelka společnosti

Svět nemovitostí s.r.o.

720 162 575 

[email protected]

EB6A7401u_R